Petra Jansen - van 't Hoen | Nieuwerkerk aan den IJssel

EnAdem

Praktijk voor Lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

Ik (Petra Jansen) kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mij verstrekt.

Ik kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Verzekeringsgegevens

IP-adres

 

Delen met anderen

Ik verstrek je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle informatie die je tijdens therapie aan mij verstrekt vallen onder mijn geheimhoudingsplicht.

 

Google Analytics

Ik maak geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

 

Cookies

Cookies worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het contactformulier.

 

Website

De inhoud van mijn website heb ik met zorg samengesteld. Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Informatie verkregen via deze site verkoop ik nimmer door aan derden.

 

Wat komt er in het cliëntdossier te staan

1. De familiegeschiedenis
2. De geschiedenis met de gezondheid
3. De emotionele ontwikkeling van cliënt voor zover bekend
4. Doel van het bezoek aan therapeut
5. Onderzoeken van de hulpvraag
6. Huidige leefsituatie
7. Relatie met het lichaam
8. Verslag van elke sessie

 

 

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

4. Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Hoe wordt de cliënt geïnformeerd

- Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst.
- Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
- Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.
- Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen.
Ik leg uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe.

 

Werken met de cliëntdossiers

- Ik ben ZZP’er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
- Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisie- supervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens (cliëntendossiers) geregeld

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.
Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden
Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Welke externe personen of bedrijven hebben toegang tot de persoonsgegevens.

Bij plotseling overlijden of langdurige ziekte, wordt mijn praktijk waargenomen door een collega genoemd in mijn waarnemingsovereenkomst, zij krijgt na overleg met cliënten toegang tot mijn dossiers.

Hoe ga ik om met datalekken?

Binnen 72 uur na ontdekking van het lek meld ik dit aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).