EnAdem

Praktijk voor Lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie

Benoemen persoonsgegevens
- Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
- Geboortedatum van de cliënt(en)
- Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)


Bij minderjarige cliënten:

- Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

- Huisarts;
- School van de minderjarige cliënt
Opmerking over het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens:
Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd.
Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij er sprake is van het op een wettelijke uitzondering kunt beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ.
Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

- Godsdienst of levensovertuiging;
- Gezondheid;
- Zaken m.b.t. de seksualiteit;
- Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

Wat komt er in het cliëntdossier te staan

1. De familiegeschiedenis
2. De geschiedenis met de gezondheid
3. De emotionele ontwikkeling van cliënt voor zover bekend
4. Doel van het bezoek aan therapeut
5. Onderzoeken van de hulpvraag
6. Huidige leefsituatie
7. Relatie met het lichaam
8. Verslag van elke sessie

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

4. Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Hoe wordt de cliënt geïnformeerd

- Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst.
- Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
- Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.
- Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen.
Ik leg uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe.


Werken met de cliëntdossiers

- Ik ben ZZP’er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
- Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisie- supervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens (cliëntendossiers) geregeld

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.
Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden
Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Welke externe personen of bedrijven hebben toegang tot de persoonsgegevens .

Bij plotseling overlijden of langdurige ziekte, wordt mijn praktijk waargenomen door een collega genoemd in mijn waarnemingsovereenkomst, zij krijgt na overleg met cliënten toegang tot mijn dossiers.

Hoe ga ik om met datalekken?

Binnen 72 uur na ontdekking van het lek meld ik dit aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).